Poem Kreol de Dev Virahsawmy

Difisil pa inposib

Lor lezel poezi les nou nam anvole

pou li ranz enn vizion kot lavi diferan

tres petal ek pikan dan enn kolie mervey

kot pikan respe fler. Difisil pa inposib!

Sey mazinn enn site - pa site depotwar -

enn site integre ar devlopman lavil,

ar progre nou pei; enn site kot zanfan

kapav zoue dan zardin, kot bann vie gran dimounn

dan lazwa ti-zanfan trouv lespwar lazenes,

kot fam pa gagn bate, kot ladrog pa touye …

Ansam anou reve ki pouvwar dominer,

fanatik ek rasis dan lame enn pogne

pa pou kapav tini ler nou tou trap lame

sinser ek zenere. Difisil pa inposib.

Dev Virahsawmy


Difisil pa enposib

(Adaptation en créole Haïtien de Pierre Michel Chéry)

Lè zèl pwezi lese nanm nou vole

Pou li ranje yon vizyon kote lavi diferan

Kote petal ak pikan trese anndan yon kolye mevèy

Kote pikan respekte flè. Difisil pa enposib!.

Se pou n imajine yon site - ki pa yon depotwa -

Yon site ki mare ak devlopman lavil,

Ak pwogrè ki pa twòp pou nou, yon espas kote timoun

Kapab jwe nan jaden, kote granmoun yo

retwouve lespwa lajenès, nan kè kontan timoun

Kote yo p'ap bat fanm, kote dwòg p'ap touye

Ansanm annou reve yon pouvwa

yon ti ponyen fanatik ak rasis p ap ka detwi

Si nou tout lonje lamen youn bay lòt

Yon lamen sensè, yon lamen jenere. Difisil pa enposib.


Difisil pa enposib

(adaptation  martiniquaise de Carine Confiant)

Pou i ranjé an vizion koté lavi diféran

Koté petal ek pikan trésé adan an kolié mervey

Koté pikan ka respekté flè. Difisil pa enposib!.

Se pou nou imajiné an sit - ki pa an dépotwa -

An sit ki maré épi dévlopman lavil,

Epi pwogrè péyi-nou, an espas éti la timanmay

pé jwé an jaden, kote sé granmoun-lan

ritouvé lespwa lajennes adan tjè-kontan sé timanmay-la

Koté yo pa ka bat fanm, kote ladwog pa ka tjouyé

Ansanm, annou révé an pouvwa

an ti ponyen fanatik ek rasis pa ka détwi

 Si nou tout lonjé lanmen yonn ba lòt

 An lanmen sensè, An lanmen jénéré. Difisil pa enposib


TRANSPÒTASYON AN(N) AYITI

Yon sektè k pa janm kontwole

Aksidan kote ou pase

Leta pa janmen di anyen

Se kòmsi vi moun pa anyen

Plen enjenyè ki diplome

Menm kannal yo pa ka fouye,

Vwa pou konstwi wout devlopman   

San ke yo pa rele yon blan

(E. W. Vedriine,

Koleksyon:

«Ti powèm ayisyen oktosilab»